Komplexní náprava poruch učení , chování a prožívání

Často se ve škole potkáváme s dětmi, které mají nejrůznější problémy s učením. Neúspěchy ve škole mohou být příčinou nechuti k učení, zklamání, stresu, nakonec i odmítání školy a učení. Mnohdy vedou ke ztrátě důvěry ve vlastní schopnosti a často až k poruchám chování. Děti se v takových situacích ocitají v tíživé situaci, uzavírají se a selhávají nejen ve škole, ale i v běžném životě.

Diagnostický a nápravný program percepčně motorických cvičení vychází z nezralostí centrálního nervového systému (CNS). V praxi to znamená, že se u dítěte nevytvořily, nebo přerušily nervové spoje umožňující správně přijímat informace, následně je zpracovat, uložit, vybavit si je a automaticky použít v případě potřeby.

Percepčněmotorická nápravná cvičení vedou ke korekci deficitních funkcí a tím umožňují, aby dítě mohlo plně využít svých intelektových schopností. Jedná se o funkce percepční – smyslové vnímání, zrakové, sluchové, prostorové, funkce kognitivní (schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč a matematické představy, funkce motorické (pohybové – jemná a hrubá motorika ruky, očních pohybů a mluvidel), funkce motorické koordinace (souhry pohybů a rytmiky) a konečně propojení složek poznávacích a motorických – funkce senzomotorické. Oslabení těchto funkcí bývá hlavní příčinou obtíží při učení a chování.

Proces nápravy se liší od klasických reedukací tím, že náprava není založena na nácviku psaní, čtení a počítání, ale na vytváření, propojení funkcí smyslových, motorických a kognitivních. Náprava zdánlivě nesouvisí s problémem, no reedukace je přesně zaměřená na daný problém, který dítě aktuálně trápí. Cíleným nápravným cvičením se vytvářejí nová nervová spojení, která umožní optimálně využít všechny schopnosti mozku. Dílčí zlepšení nastává v relativně krátké době a již v průběhu cvičení se znatelně snižuje chybovost, zlepšuje se pozornost, dítě mnohem lépe rozumí učivu ve škole. Zlepšuje se pracovní tempo (dítě nepotřebuje tolik času k učení a plnění zadaných úkolů), pracuje samostatněji a lépe se soustředí. Tento proces ovlivňuje celou osobnost dítěte, zvyšuje jeho sebevědomí, kvalitu vnímání, zpracování informací a to vše pozitivně působí na veškeré jeho činnosti, projevy a chování jak ve škole, tak i mimo ní.

Individuální nápravná metoda je vhodná pro děti od 5 let. Využít ji mohou i dospělí jedinci, zejména po mozkové příhodě, úrazech hlavy…

Vhodnost pro děti 

  • s LMD, ADHD, ADD (poruchy pozornosti a soustředění, hyperaktivita, hypoaktivita), výchovnými problémy
  • s DMO, autismem
  • s poruchami chování (impulzivita, vznětlivost, hyperaktivita)
  • se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ….)
  • s obtížemi v matematice (dyskalkulie)
  • s odkladem školní docházky
  • dále pak je možností pro všechny rodiče, kteří mají pocit, že chtějí pro svoje roztěkané a stresované dítě něco udělat….

Základem této metody je především domácí každodenní cvičení   7 – 10 min denně po dobu nejméně 3 měsíců (zapomenete-li 1 den cvičit – nutno nahradit cvičení celým týdnem). Tak dochází k vytvoření nových nervových spojení v mozku, která již zůstávají stabilní.

Kontrola se provádí 1x za 3 – 4 týdny.